EON_Logo

Automatiserad ansöknings- och anslutningsprocess för solceller

Investering i solenergi av ekonomiska och miljömässiga anledningar har ökat markant hos E.ONs kunder de senaste åren. Intresset ledde till långa handläggningstider, vilket orsakade missnöje hos kunderna som ansökte om att få använda solel. I E.ON och Digpros lyckade samarbete kortades handläggningstiden från mellan 4 och 6 veckor till mellan 4 och 6 minuter.

Bakgrund

E.ON är Sveriges största elleverantör och försörjer omkring 20 procent av alla elkunder i landet. De hanterar fler föranmälningar för solceller än någon annan elleverantör i Sverige, och har uppskattningsvis 25 procent av Sveriges solcellsanläggningar.

Intresset för solel hade länge varit stort, och 2021 började solcellsansökningarna öka markant. Men det var i samband med att energipriserna gick upp efter sommaren 2022 som ökningen verkligen blev kännbar på E.ON.

”Solcellsansökningarna gick från drygt 2000 till 4000 i månaden”, berättar Thomas Pettersson, produktansvarig på E.ON Energidistribution. ”Därmed ökade handläggningstiderna från mellan 4 och 6 veckor till 10 veckor. Våra kunder var inte nöjda med den långa väntan.”

För E.ON innebar de många solcellsansökningarna dessutom att personal var bunden till att handlägga dessa – 2000 ärenden motsvarar vad en skicklig anslutningstekniker klarar av att hantera på ett år. Situationen var ansträngd, och avdelningen arbetade hårt för att ta hand om alla solcellsansökningar.

Krav

Thomas och hans team hade redan tidigare velat automatisera ansöknings- och anslutningsprocessen för solceller. I och med den ökande efterfrågan blev behovet akut. Kravbilden var ambitiös och ämnade att totalautomatisera hela processen i syfte att korta handläggningstiden till några minuter. De två viktigaste systemen i automatiseringen var dpPower för nätdokumentation och SAP för kundinformation. För att lyckas krävdes bland annat:

 • En ny integration mellan dpPower och SAP som skapar ett Organizer-uppdrag per anslutningsärende, samt som automatiskt dokumenterar och postar solcellsanläggningen i dpPower.
 • En automatisk beräkning i modulen Analyzer, som utifrån gällande regelverk utvärderar om solcellsanläggningen kan anslutas till det befintliga elnätet.
 • En integration för att skicka resultatet av beräkningen till SAP, godkänd eller ej godkänd. Därifrån meddelas kunden eller kundens leverantör om solcellsanläggningen kan anslutas till det befintliga elnätet, eller om det först kommer krävas en utbyggnad av elnätet.
“Vi kan leverera betydligt bättre tjänster till våra kunder, vilket speglas i våra kundnöjdhetssiffror som pekar uppåt.”
thomas pettersson eon
Thomas Pettersson
Produktansvarig på E.ON Energidistribution

Lösning

Utifrån kravbilden definierade E.ON och Digpro ett detaljerat processflöde:

 1. SAP – skapar ett ärende från föranmälan och anropar dpPower.
 2. dpPower – skapar ett Organizer-uppdrag och dokumenterar automatiskt solcellsanläggningen i projekterat stadium i uppdraget.
 3. dpPower – utför den automatiska beräkningen och skickar resultatet till SAP.
  Godkända beräkningar (80 procent av solcellsansökningarna) går vidare i den automatiska processen, övriga flaggas för manuell hantering.
 4. SAP – skickar godkännande till kunden eller kundens leverantör, som bygger solcellsanläggningen och skickar färdiganmälan till E.ON.
 5. SAP – registrerar tekniska data.
 6. Kunden – kan ta solcellsel i bruk.
 7. dpPower – får information från SAP om att solcellsanläggningen driftsatts, och byter då automatiskt stadium till driftsatt samt avslutar Organizer-uppdraget.

För att lösa detta nyttjades ett antal moduler i dpPower. Organizer med modulen Process Automation används för att styra hela flödet. I Process Automation går det att grafiskt rita upp flödet, samt att definiera vilka steg som ska var automatiska och vilka beslutssteg som finns.

I modulen Analyzer utförs den elektriska beräkningen som är grunden till om solcellsanläggningen kan få ett automatiskt godkännande. En mängd parametrar beräknas, till exempel att solcellen inte kommer generera för höga belastningar i elnätet.

I dpPower utförs själva nätdokumentation. Solcellsanläggningen skapas i projekterat stadium direkt efter att föranmälan inkommit till SAP och anropet skickats till dpPower. När anslutningen så småningom driftsätts så kommer solcellsanläggningen automatiskt att markeras som driftsatt.

I hela flödet är datagranskningen central, då datakvalitén måste vara 100 procent. Det krävs initialt för att ge korrekt information till entreprenörer, samt för den fortsatta driften av elnätet.

”Med korrekt data får vi en kvalitetssäkring. Systemet agerar enligt ett uppsatt regelverk, vilket ger en bra grund för beräkningarna”, säger Thomas. ”När siffrorna inte längre knappas in manuellt, och därmed riskeras att bli fel på grund av den mänskliga faktorn, kan vi lita på att beräkningarna är korrekta.”

”Digpro arbetar aktivt med energiomställningen. Att underlätta anslutningar av solceller utan att riskera nätets stabilitet är ett stort steg mot hållbar elkonsumtion. De konkreta resultat vi visar i samarbetet med E.ON är vi stolta över.”
Jonas Jacobsson
CEO Digpro Solutions AB

Resultat

I juni 2023 gick E.ON live med den automatiserade processen. Den stora bromsklossen, som tills nu varit handläggningstiden för solcellsansökningarna, minskades från mellan 4 och 6 veckor till 4 och 6 minuter. Effektiviseringen ledde till att E.ON kunde arbeta undan sin back-log, och att kunderna kunde ta solel i bruk snabbare.

E.ON kommer i år att ansluta fler solcellsanläggningar än någonsin. Prognosen för 2023 var uppåt 40 000 anmälningar om att ansluta solceller, men det ekonomiska läget gör att vi kommer sannolikt kommer landa på 25 000 anmälningar. De 10 000 solcellsansökningar som väntade på godkännande är mer eller mindre avklarade. De få solcellsansökningar som kräver manuell handläggning prioriteras, och då det ofta handlar om små justeringar i elnätet kommer även dessa sannolikt att få godkänt att installera solel. Det är vid dessa solcellsansökningar, alltså de som kräver en djupare analys av elnätet, som E.ONs anslutningstekniker nu fokuserar på.

”Våra anslutningstekniker får arbeta där de kommer till sin rätt. Dessutom kan vi leverera betydligt bättre tjänster till våra kunder, vilket speglas i våra kundnöjdhetssiffror som pekar uppåt”, bekräftar Thomas. ”Det är en ekonomisk besparing för E.ON, eftersom färre kollegor ägnar sin tid åt manuellt arbete. 

Kunderna sparar också pengar då de, utöver att använda solel för eget bruk, dessutom säljer tillbaka till E.ON. Vi levererar en högklassig service som inte bara avlastar vår personal och hjälper kunder att spara pengar – tillsammans bidrar vi till hela samhällets energiomställning.”

thomas pettersson eon

Thomas Pettersson

Produktansvarig på E.ON Energidistribution
Thomas Pettersson har arbetat på E.ON sedan 2012. I grunden är han elektriker, och med ett stort intresse för solcellsenergi arbetar han inom E.ONs Anslutningsverksamhet. Han är verksamhetsexpert och sitter med i branschorganisationer kopplade till solenergi och solceller.