Energiomställningen är igång och mycket står på spel

Förändringar sker inte över en natt, men allt skulle kunna gå så mycket snabbare. Kunskapen och teknologin för förändring finns, men också olika politiska sammanhang, intressekonflikter och affärsprioriteringar. Digpro spelar en viktig roll i samhället och påverkar många människor. Och vi är inte ensamma. Den största effekten skapar vi tillsammans med andra. Här vill vi på Digpro leda – från ord till handling.

Att öka hastigheten för energiomställningen är vårt åtagande. Det är också vårt löfte till kunder, oss själva och den värld vi delar.

Energiomställningen sträcker sig från produktion av energi till hur den konsumeras. Vår expertis ligger inom energidistribution – det är det vi gör.

Digpros roll

Digpro har alltid gått från ord till handling. Det är del av vårt DNA, från digitaliseringen av samhällskritisk infrastruktur på 90-talet till att vi idag gjort data synlig, tillgänglig och hanterbar för företag inom eldistribution och telekom. Vi har arbetat med och för eldistributionsföretag i över 30 år. Våra system är utvecklade inte bara för er, utan också med er.

Utmaningar inom eldistribution

Idag står eldistributionsföretag inför en rad utmaningar. Vi konsumerar mer och mer energi, och elanvändningen förväntas stiga. De elnät vi har idag är inte byggda för denna ökade konsumtion. Dessutom använder vi numer olika energikällor. Av dessa är många volatila, till exempel väderberoende energikällor. Konsumentbeteendet har också förändrats, vilket bidrar till att det är svårare att förutse balansen mellan produktion och konsumtion.

Kort sagt måste mycket göras när det gäller energiomställningen, och vi kan hitta hållbara lösningar för eldistribution. Men många lösningar är redan tillgängliga. På Digpro har vi ägnat över 30 år åt att utveckla ett system med många funktioner som stöder eldistributionsföretag.

dpPower, Digpros nätinformationssystem (NIS), är i huvudsak utvecklat för att eldistributionsföretag ska kunna ta full kontroll över sina elnät – från planering och design till byggande, drift och underhåll. Inom dessa faser, det vi kallar Network Lifecycle Management, digitaliseras information om det fysiska elnätet. Denna information skapar en digital tvilling, som ger en digital visualisering av elnätet.

Analysera elnätet för att prognostisera produktion och konsumtion

Med en digital tvilling kan eldistributionsföretag analysera elnätet. Därmed går det att se var och när det finns toppar och dalar i elnätet, relaterat till både produktion och konsumtion. Den samlade datan sammanställer ovärderliga prognoser och förutsägbarheter. Genom analys och prognostisering kan befintliga elnät användas effektivt. Detta är också till hjälp då volatila energikällor ska balanseras i relation till föränderliga konsumtionsmönster.

Digital tvilling i dpPower, med analyserande funktioner

Digital Twin

Kort- och medelsiktig prognos

Kortsiktig prognos avser vad som händer i elnätet nu, inom ett par timmar och upp till två dagar. Som grund för prognosen genereras statistiska konsumtions- och produktionsmönster från elmätare och väderprognoser. För att förbättra prognosen används realtidsdata. Detta för att förstå volatila förhållanden, till exempel plötsliga väderförändringar som kan påverka energiproduktionen, eller oväntade konsumentmönster som inte fångas upp av statistiska mätardata.

Medelsiktig prognos avser vad som händer i elnätet från en dag till en månad. Genom att förutsäga detta kan planerade operationer balanseras därefter.

Kort- och medelsiktig prognos ger utmärkt stöd för eldistributionsföretag i en mängd olika scenarier. För att nämna några kan eldistributionsföretag:

  • Säkerställa att industriproduktion när den är som mest intensiv, ofta under vardagar, har tillräckligt med el för verksamheten.
  • Tillhandahålla el till olika bostadsområden där konsumtionen troligen ökar efter kontors- och skoltid.
  • Balansera elnätet i händelse av en mulen, vindstilla dag, under vilken väderberoende källor producerar mindre energi.
  • Styra om el under planerade avbrott för att undvika strömavbrott.

Detta möjliggör för jämn distribution, från elnätet till konsumenterna.

Långsiktig prognos

Långsiktig prognos avser vad som kommer att hända i elnätet under tidsperioden från en månad till 10 år. Den förlitar sig på säsongsmässiga och statistiska väderprognoser, samt historisk och statistisk data relaterad till produktion och konsumtion.

Långsiktig prognos hjälper eldistributionsföretag att:

  • Optimera äldre infrastruktur i syfte att använda den på bästa möjliga sätt.
  • Planera för nya elnät, vid de tillfällen som ny infrastruktur krävs.
  • Inkludera nya energikällor i elnätet, till exempel Distributed Energy Resources (DER).
  • Identifiera potentiella platser för energilagring.

Vid långsiktig prognos använder eldistributionsföretag hela livscykeln för elnätet vid planering av stora projekt. När nya elnät behövs, som vid nybygge av bostadsområden samt industriutveckling, krävs omfattande investeringar. Med hjälp av korrekt data kan bra investeringsbeslut fattas.

Stöd och automatisering av processer

Energiomställningen kräver onekligen många förändringar. Nya processer måste etableras, och befintliga måste ofta modifieras. dpPower har omfattande stöd för processhantering, och många processer kan automatiseras. Förutsatt att all data är korrekt kan många tidskrävande processer som kräver manuell hantering utföras av dpPower istället för av utbildad personal, vars expertis kan komma till rätt vid mer givande uppgifter. Ett exempel är hur vår kund E.ON automatiserade processen för deras kunder som önskar använda och ansluta solceller till elnätet.

Eldistributionsföretag kan både förbättra och öka mycket relaterat till energiomställningen – och mycket kan göras redan nu. Och på Digpro planerar vi ännu fler lösningar för framtida versioner av dpPower.