Planowanie i projektowanie sieci

Planuj i projektuj zmiany w sieci, stosując optymalne rozwiązanie techniczne i kontrolując nakłady finansowe

Odpowiednie procesy planowania sieci i obliczenia są niezbędne przy każdej rozbudowie, modyfikacji i modernizacji sieci, aby zagwarantować bezpieczne, nieprzerwane dostawy energii podczas wprowadzania zmian. Dzięki oprogramowaniu dpPower Network Planning inżynierowie i inni specjaliści zajmujący się planowaniem sieci otrzymują narzędzia niezbędne do zapewnienia efektywnego procesu projektowania, a co za tym idzie – uzyskiwania optymalnych projektów.

System zarządzania procedurami minimalizuje nakład pracy administracyjnej i zapewnia przestrzeganie reguł obowiązujących w przypadku danego procesu. System wspiera wszystkie typowe działania związane z planowaniem sieci dystrybucyjnej, w tym projektowanie nowych obiektów, wymianę, relokację i przyłączenia nowych klientów. Wewnętrzne procedury i zatwierdzenia są organizowane w ramach projektów i zadań współdzielonych przez różnych partnerów i różne działy. Dla tych procesów istnieją szablony, ale można dostosować procedurę do struktury i procesów biznesowych organizacji, na przykład za pomocą konfigurowalnych narzędzi do zarządzania wewnętrznymi zatwierdzeniami.

Oprogramowanie dpPower Network Planning pozwala planistom sieci na szybkie i dokładne wykonywanie analiz nowo projektowanych sieci o dowolnym poziomie napięcia – wysokim, średnim lub niskim.

Najważniejsze funkcje:

 • Zrównoważony przepływ obciążenia z obliczaniem zakłóceń: Funkcje umożliwiające obliczanie zrównoważonego przepływu obciążenia z lub bez kalibracji obciążenia. Oceniane stany sieci obejmują złożone napięcia, prądy, przepływy mocy rzeczywistej i biernej, spadki napięcia, straty, prądy zwarciowe i inne.
 • Niezrównoważony przepływ obciążenia z obliczaniem zakłóceń: Te same funkcje co powyżej, ale stosowane w sieciach niezrównoważonych z obciążeniem jednofazowym, sieciach SWER lub sieciach oświetlenia ulicznego. Ten rodzaj obliczeń pozwala również oszacować konsekwencje występowania niezrównoważonych obciążeń w sieci.
 • Obliczanie zakłóceń: W przypadku analizy sieci średniego napięcia można obliczać prądy zwarciowe trójfazowe, prądy zwarciowe dwufazowe, prądy zwarciowe jednofazowe i nastawy napięć urządzeń uziemionych oraz prądy zwarciowe dwufazowe do ziemi. Dla sieci średniego napięcia można obliczać prądy zwarciowe trójfazowe oraz prądy zwarciowe między fazą a przewodem zerowym.
 • Analiza zabezpieczeń: Analiza pojemności zwarciowej, wykrywalności i selektywności zabezpieczeń wykonywana na podstawie obliczeń zakłóceń.
 • Optymalizacja kondensatorów: Oblicza i prezentuje optymalne rozmieszczenie kondensatorów, biorąc pod uwagę koszty i straty kondensatorów.
 • Generowanie krzywej obciążenia i profilu obciążenia: Obsługuje generowanie statystycznych krzywych i/lub profili obciążenia dla każdego licznika lub grupy liczników. Profile obciążenia mogą być generowane na podstawie pomiarów (odczytów) liczników pochodzących z systemu zarządzania danymi liczników (Meter Data Management — MDM). Wynikowa krzywa obciążenia będzie się różnić w zależności od typu klienta (kod ISIC), ustawionej temperatury, sezonu wakacyjnego i typu dnia.
 • Przewidywalny przepływ obciążenia: Jeśli trzeba przeanalizować przepływ obciążenia w zmiennych warunkach w systemie, takich jak wahania w rozproszonym udziale energii lub rozproszonych obciążeniach, można rozszerzyć analizę na dłuższy horyzont czasowy. Zapewnia to predykcyjne oszacowanie stanu sieci, w tym dziennych lub tygodniowych profili napięcia, prądu i przepływu mocy, w celu wsparcia decyzji projektowych.

Dodatkowe funkcje systemu dpPower obejmują:

 • Kalkulacja i szacowanie kosztów
 • Przygotowywanie zestawień materiałowych i zamówień zakupu
 • Proces zatwierdzania w oparciu o alternatywne scenariusze projektowe
 • Projektowanie zasobów, praca z zasobami i zarządzanie nimi

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.

Sign up for our newsletter!

Enjoy the latest information about what is going on at Digpro – read about our products, news, events and much more.