Nasza technologia

Dzięki systemowi informacji o sieciach (NIS) firmy Digpro nasi klienci świadczący usługi dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i operatorów telekomunikacyjnych mogą uzyskiwać pełne informacje o swoich najbardziej złożonych sieciach dystrybucyjnych oraz kontrolować je, wyodrębniając potrzebne dane, które stają się dzięki temu widoczne, dostępne i użyteczne.

pekar-1.jpg

Celem jest efektywność

Nasze oprogramowanie łączy szczegółowe dane o infrastrukturze sieci z informacjami geograficznymi i wsparciem specjalnie dostosowanym do konkretnych procesów biznesowych. Dzięki temu nasi klienci mogą zdobywać szerszą wiedzę o swoich sieciach, a co za tym idzie – tworzyć lepsze modele sieci i bardziej efektywne procedury. Pozwala to zwiększać niezawodność operacyjną i, co najważniejsze, dostarczać lepsze usługi klientom indywidualnym i całym społecznościom.

5 szybkich informacji dla kierowników działów IT

1. Zastosowanie platformy internetowej i otwartej, standardowej technologii umożliwia szybkie wdrażanie rozwiązań w całym przedsiębiorstwie przy niskim wykorzystaniu zasobów.

2. Łatwe aktualizacje oprogramowania – większość klientów jest w stanie przeprowadzić aktualizację oprogramowania w ciągu kilku godzin (maksymalnie kilku dni). Aktualizacje są udostępniane co 6 do 15 miesięcy.

3. Rozwiązanie można łatwo skalować, ponieważ nie trzeba wdrażać aplikacji klienckich.

4. Oprogramowanie jest w rutynowy sposób dostępne dla tysięcy pracowników lub partnerów.

5. Rozwiązanie może być lokalizowane i przystosowywane do potrzeb użytkowników dzięki interfejsowi obsługującemu wiele języków i dużym możliwościom konfiguracji/dostosowania.

Unikalna platforma

Więcej informacji o naszych technologiach

Zaawansowana technologia bazodanowa i algorytmy zapewniania jakości

Aplikacje Digpro są oparte na najnowszych rozwiązaniach technologicznych w dziedzinie baz danych. Zaawansowana, rozproszona architektura internetowa, wbudowany silnik GIS i funkcje zarządzania procedurami tworzą razem wysoce efektywne narzędzie służące do zarządzania dużymi zbiorami danych w zakładach dowolnej wielkości. Wszystkie obiekty w sieci są połączone zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej fizycznymi i logicznymi regułami projektowymi. Moduły i komponenty współpracują ze sobą, tworząc niezawodny, skalowalny i wysokowydajny system.

Nasze rozwiązania są tworzone przy zastosowaniu zaawansowanych, specjalistycznych algorytmów zapewniania jakości, dzięki którym dane sieciowe są logiczne i prawidłowo zdefiniowane z punktu widzenia topologii sieci.

Stanowi to rozwiązanie klasycznych problemów, z jakimi zmagają się firmy korzystające ze standardowych systemów GIS – uzyskiwanie wysokiej jakości, bezbłędnych modeli sieci oraz dostępność funkcji umożliwiających dokonywanie zaawansowanych obliczeń sieciowych. Platforma Digpro wyznacza standardy w zakresie jakości zaawansowanego planowania i obsługiwania sieci.

Detailed Multi-Utility infrastructure view

Podstawowe oprogramowanie firmy Digpro zostało zaprojektowane i opracowane w ścisłej współpracy z klientami i partnerami. Korzystając z ich cennego wkładu, kontynuujemy rozwijanie produktów dostosowanych do potrzeb sektora usług komunalnych i branży telekomunikacyjnej, w tym systemów o krytycznym znaczeniu dla powodzenia ich misji.

Nasze rozwiązania branżowe ułatwiają planowanie, modelowanie, projektowanie, analizowanie i symulowanie sieci, a także realizację operacji sieciowych i konserwację sieci. Zapewniają one niezawodne funkcje automatyzacji w złożonych, kluczowych systemach sieciowych.

Niezależnie od tego, czy odpowiadasz za planowanie, eksploatację czy konserwację sieci gazowych, energetycznych, ciepłowniczych, chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych lub światłowodowych, firma Digpro dostarczy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Obsługiwane są następujące procedury:

 • Automatyczne i półautomatyczne mechanizmy planowania i projektowania sieci
 • Obsługa zarządzania projektami, w tym tworzenie harmonogramów działań i zasobów
 • Aktualizowanie statusów zadań i obiektów
 • Współpraca pracowników biurowych i terenowych
 • Analiza przepustowości i wąskich gardeł obiektów sieciowych
 • Zarządzanie awariami/wyłączeniami w zakresie komunikacji i obsługi klientów
 • Planowane prace konserwacyjne

Bazowa platforma Digpro zawiera narzędzia i metody umożliwiające selekcjonowanie oraz przetwarzanie danych z zewnętrznych, używanych wcześniej systemów i baz danych innych firm. Możliwe jest masowe importowanie tych danych lub ich przyrostowe aktualizowanie. Od ponad 30 lat przeprowadzamy migracje danych geoprzestrzennych z tego typu baz danych.

Wspierając klientów, którzy obecnie korzystają z systemów OMS/DMS innych producentów lub starszych wersji takich systemów, w procesie wdrażania platformy GIS firmy Digpro jako nowego głównego magazynu danych geoprzestrzennych i sieciowych, możemy skonfigurować przyrostowe lub transakcyjne aktualizacje między tymi systemami.

Klienci korzystający ze starszych systemów mogą zachować swoje wartościowe dane, przenosząc je do aplikacji firmy Digpro. W razie potrzeby możemy zapewnić niezbędną pomoc techniczną i usługi związane z migrowaniem, przekształcaniem lub kształtowaniem istniejących danych geoprzestrzennych pod kątem użytkowania ich w nowym systemie.

Te usługi to między innymi:

 • Obsługa wielu formatów danych GIS
 • Masowa i/lub przyrostowa migracja danych
 • Widoki geograficzne i schematyczne
 • Identyfikowanie i aktualizowanie przyrostów
 • Synchronizowanie atrybutów
 • Tworzenie odniesień geograficznych
 • Konsolidowanie, agregowanie, konwertowanie i przekształcanie danych
 • Zapewnianie jakości migrowanych danych

Gdy zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w coraz większym stopniu wykorzystują Internet do łączenia się ze swoimi źródłami danych, bezpieczeństwo stanowi nie lada problem. Inteligentne urządzenia i czujniki połączone ze sobą w Internecie rzeczy rozszerzają pole działania potencjalnych przestępców internetowych.

Obrona organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi to zadanie, które dla firmy Digpro ma najwyższy priorytet. Zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa naszego oprogramowania, systemów i usług, realizując dogłębną, wielowarstwową strategię ochrony. Stosowane środki bezpieczeństwa to między innymi:

 • Udokumentowane inicjatywy oparte na przyjętych standardach i normach branżowych lub z nimi zgodne są stosowane na każdym etapie naszego procesu tworzenia oprogramowania, w tym podczas projektowania, implementacji, weryfikacji, publikowania i szkoleń.
 • Podczas analiz kodu statycznego i/lub binarnego podejmowane są nieustające działania związane z ulepszaniem zabezpieczeń oprogramowania, w tym testowanie niezawodności, skanowanie słabych punktów i sprawdzanie zabezpieczeń
 • Stosowane standardowo w danej branży narzędzia kryptograficzne i funkcje bezpieczeństwa, w tym:
  – Algorytmy kryptograficzne mieszające, szyfrujące lub podpisujące dane podczas przechowywania lub transmisji.
  – Protokoły i procedury wspierające algorytmy kryptograficzne (dotyczące na przykład wymiany certyfikatów, ustanawiania kluczy lub generowania liczb losowych)
  − Funkcje uwierzytelniania użytkowników końcowych lub kontroli dostępu
 • Proaktywne zapobieganie rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania, głównie poprzez skanowanie dostarczanego oprogramowania i nośników, na których jest ono przechowywane lub dostarczane. Używane są przy tym najnowsze wersje narzędzi antywirusowych.
 • Właściwa obsługa i ochrona wszystkich certyfikatów cyfrowych, które są używane w procesie opracowywania oprogramowania do podpisywania kodu lub jako certyfikaty główne służące do uzyskiwania certyfikatów poszczególnych produktów

Platforma oprogramowania firmy Digpro jest dobrze zabezpieczona. Integralność i spójność danych jest zapewniana przez ograniczenia dotyczące baz danych i systemu autoryzacji. Wszyscy użytkownicy mają unikalne poświadczenia bezpieczeństwa, a aktualizacje są przeprowadzane za pośrednictwem „zbiorów zmian” pozwalających na wykonywanie długich transakcji. Wszystkie aktualizacje są sprawdzane pod kątem zgodności z regułami, zanim zostaną wykonane. Nie można na przykład nadać kablowi statusu „W konserwacji”, jeśli nie istnieje odpowiedni komponent połączenia, który wskazuje źródło zasilania kabla. System autoryzacji bazuje na uprawnieniach użytkowników na poziomie tabeli lub kolumny.

Wszystkie aplikacje i produkty firmy Digpro mogą być integrowane z systemami bezpieczeństwa innych firm, takimi jak zapory, programy antywirusowe oraz aplikacje do wykrywania włamań do sieci/hostów i monitorowania zabezpieczeń. Firma Digpro zaleca korzystanie ze swojej sieci partnerskiej do ochrony zasobów teleinformatycznych i systemów automatyzacji. W ramach tej sieci dostępne są branżowe rozwiązania do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i włamaniami, w tym programy antywirusowe i listy zatwierdzonych aplikacji.

Główne cechy

 • Wszystkie dane (mapy, schematy, rejestry zasobów, informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym itp.) są przechowywane w tej samej otwartej, relacyjnej bazie danych, która ma strukturę opartą na obiektach
 • Pełne modele danych (modele sieci) stosowane w różnych branżach, takich jak energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, telekomunikacja, branża wodno-kanalizacyjna i nie tylko
 • Zunifikowany model informacji i danych obsługujący wszystkie działania podejmowane w organizacji
 • Mapy, schematy i rysunki geograficzne
 • Obsługa danych wektorowych i rastrowych
 • Osadzone procedury
 • Możliwość skalowania od małych po bardzo duże wolumeny danych lub użytkowników
 • Wyśmienita wydajność
 • Transformacja współrzędnych geograficznych
 • Tworzenie map tematycznych
 • Rejestr zasobów
 • Topologia/trasowanie
 • Długie transakcje, w tym zarządzanie wersjami
 • Interfejs importowania/eksportowania i integracji
 • Wszystkie interfejsy i funkcje są dostępne w internetowych aplikacjach klienckich
 • Mobilność jest zapewniana przez aplikacje terenowe
 • Wszechstronne, oparte na regułach możliwości edycji
 • Obsługa szablonów, zarówno tych stosowanych w całej organizacji, jak i definiowanych przez poszczególnych użytkowników
 • Wbudowane funkcje systemu GIS i narzędzia do zarządzania projektami/personelem

Sign up for our newsletter

Get regular news and insights straight to your mailbox.