Codzienne zarządzanie

Narzędzia do usprawniania codziennych zadań wykonywanych w różnych działach

Wykrywaj, analizuj i rozwiązuj problemy. Wprowadzaj zmiany w sieci i podłączaj nowych klientów. Analizuj przepustowość i wąskie gardła oraz zarządzaj cyklami inspekcji. Po opracowaniu działającej sieci w systemie dpCom możesz mieć pewność, że dysponujesz aktualną i pełną reprezentacją sieci, która pozwoli na wykonywanie codziennych zadań.

Zarządzanie awariami i przerwami w dostawach usług
W większości przypadków problemy, awarie, przerwy w dostawach usług lub zmiany funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej są obsługiwane na aktywnym sprzęcie, a zatem przy użyciu odpowiedniego systemu OSS/BSS. Jednak wiele problemów jest związanych z siecią fizyczną.

System dpCom umożliwia efektywne zarządzanie problemami, przerwami w dostawach usług i awariami niezależnie od tego, czy były one planowane. Moduł zarządzania awariami i przerwami w dostawach usług jest używany przez centrum eksploatacji sieci, dział obsługi klienta oraz projektantów sieci. Pozwala on na dokładne lokalizowanie awarii, analizowanie ich wpływu na klientów (uwzględniając poziomy umów SLA) oraz wysyłanie powiadomień do klientów. Pracownicy działu obsługi klienta mogą sprawdzić, czy kontaktującego się z nimi klienta dotyczy jakaś znana awaria/przerwa w dostawie, oraz natychmiast uzyskać odpowiednie informacje o bieżącym statusie i planach przywrócenia usługi.

System zbiera wszystkie statystyki niezbędne do tworzenia raportów dla władz i regulatorów rynku.

Zmiany w sieci
Zmianą sieci może być dowolne działanie, od utworzenia rozgałęzienia kabla w studzience po przeniesienie węzła połączenia krzyżowego do nowej lokalizacji. W każdym przypadku system dpCom zapewnia kilka funkcji, które pozwalają realizować te zadania w bardziej niezawodny i efektywny sposób.

Zmian sieci zawsze dokonuje się w dwóch etapach. W pierwszym kroku wszystkie zmiany są zapisywane w bazie danych jako zbiór zmian (długa transakcja). To oznacza, że użytkownik może zmieniać sieć bez wpływu na dane podstawowe. Użytkownik może analizować zmiany, symulować zachowanie oraz uzyskiwać opinie innych użytkowników, aby upewnić się, że sieć będzie w dobrym stanie po wprowadzeniu zmian.

Wszystkie plany rzeczywistych prac będą oparte na sieci reprezentowanej w zbiorze zmian i będą odzwierciedlać zaplanowaną sieć. Zmiany są publikowane natychmiast po ich fizycznym przeprowadzeniu, dzięki czemu dokumentacja jest zawsze aktualna.

System dpCom może efektywnie zarządzać wieloma rutynowymi operacjami w świecie rzeczywistym. Na przykład wykonanie wcinki w systemie dpCom wymaga wykonania sekwencji trzech poleceń. Nacinana jest powłoka kabla (obejmuje to automatyczne utworzenie przełącznicy), następnie przecinana jest określona liczba włókien światłowodowych, a na koniec niektóre lub wszystkie włókna są łączone z niektórymi lub wszystkimi włóknami kabla przychodzącego.

Podłączanie klientów
Podłączenie jednego nowego klienta znacznie różni się od większego projektu związanego z budową sieci. Proces ten musi odbywać się sprawnie i w dużej mierze opiera się na szczegółowej wiedzy na temat tych części sieci, które będą podlegać zmianom. Kilka narzędzi systemu dpCom wspomaga pracowników biorących udział w tym procesie.

Znalezienie najkrótszej, wykorzystującej dostępne zasoby ścieżki między węzłem nowego klienta i odpowiednim punktem połączenia odbywa się w ramach jednego polecenia. Jeśli połączenie włókna lub kabla miedzianego można osiągnąć przez krosowanie, dedykowane narzędzie może wykonać tę operację krok po kroku w jednym graficznym interfejsie użytkownika. Jeśli określono, że połączenie ma mieć nadmiarową parę, druga część jest weryfikowana interaktywnie podczas budowania i/lub za pomocą polecenia weryfikacji.

Analiza przepustowości i wąskich gardeł
Obiekty, takie jak kable, można analizować pod kątem dostępnej przepustowości. Na mapie ta analiza jest przedstawiana za pomocą kolorów lub w formie tabeli. Opisane powyżej narzędzie do znajdowania połączeń i ścieżek można połączyć z analizą przepustowości, aby poznać rzeczywisty potencjał przepustowości połączeń między różnymi częściami sieci.

Konserwacja – inspekcje zaplanowane i doraźne
Za pomocą modułu inspekcji systemu dpCom można zarządzać wszystkimi typami inspekcji, od regularnych, planowanych inspekcji konkretnych typów urządzeń (zasilaczy awaryjnych, pokryw studzienek czy słupów) przeprowadzanych na podstawie szczegółowych kwestionariuszy, po doraźne raporty dotyczące problemów wykrytych podczas innych prac terenowych. W obu przypadkach są tworzone ustrukturyzowane raporty i definiowane działania mające na celu usunięcie problemów. Wyniki inspekcji można wyszukiwać, a także używać ich do planowania dalszych prac.

Inspekcja może być częścią zaplanowanego cyklu obejmującego zadania, działania, zasoby i odpowiedzialne osoby.

 

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten direkt in Ihre Mailbox.