dpWater – för vatten- och avloppsnät

För alla faser i nätets livscykel

För att kunna hantera ett stort nät för vatten och avlopp behöver du tillgång till detaljerade digitala kartor

Med dpWater får du det och mycket mer. Det är ett webbaserat IT-stöd som utgår från kartan och håller ordning på alla faser i ett ledningsnäts livscykel. Nätinformationssystemet blir en central datakälla som gör att du kan planera, bygga, distribuera och underhålla ditt nät. Det fungerar också som ett stöd i investeringsbeslut vid förnyelseplanering.

Både för stora och små bolag

dpWater ger ekonomiska och organisatoriska fördelar till företag i alla storlekar. Att ha tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt ger dig förbättrad kontroll av alla tekniska processer.

Alla uppgifter och aktiviteter relaterade till ditt nät finns tillgängliga på ett ställe med de digitala kartorna som grund. Varje ändring som görs på kartan syns direkt i anläggningsdokumentationen, ständigt uppdaterad i realtid via mobila enheter som hanteras av personal ute i fält.

Genom att hela systemet är webbaserat slipper du också kostsam administration och klientinstallationer. Lagring av all data i en enhetlig databas förenklar både dataintegritet och säkerhet. Nätinformationens höga kvalitet skapar också ett bättre underlag för underhålls- och investeringsbeslut.

pekar-1.jpg

Fungerar med övriga system

dpWater är utformad med interoperabilitet i åtanke. Du kan enkelt integrera vår lösning med anknytande system för t.ex. övervakning och styrning, ekonomi och kundhantering. All data som matas in i dpWater uppdateras automatiskt och är tillgänglig för alla andra system och användare i realtid.

Tekniken - ett stöd i en krävande omgivning

VA-bolag verkar på en allt mer krävande marknad. Myndigheter utökar regelverket, slutkunder förväntar sig mer detaljerad information och ägarna vill säkerställa hög driftsäkerhet för brukarna. Tillgång till konsekvent och alltid tillgänglig nätverksdata kan underlätta dessa krav.

En geografisk databas

Informationen lagrad i pärmar, separata databaser eller hos enskilda medarbetare måste överföras, digitaliseras och lagras centralt för att vara konsekvent och noggrann samt tillgänglig för alla intressenter när och var som helst.

Detta ställer betydande krav på nätinformationssystemet. Trots nätets komplexitet måste systemet vara intuitivt och lätt att använda.

Det webbaserade användargränssnittet i dpWater kan konfigureras och anpassas till din organisations behov och processer, och även till den enskilda användarens preferenser eller krav. Möjligheten att skräddarsy lösningen minskar behovet av utbildning och säkerställer att användare snabbare kan börja jobba i systemet och ta del av dess funktioner på bästa sätt.

Förenklad rapportering för VA-bolag

Företag av alla storlekar inom VA-branschen möter omfattande krav på rapportering av nätets operativa status till myndigheter och ägare. Att underlätta och automatisera denna rapportering sparar tid och gör att personalen kan fokusera på viktigare uppgifter.

iStock-172246480

Nyckelfunktioner i dpWater

 • Komplett, webbaserad anläggningsdokumentation för vatten, avloppsvatten och signalnät i en enda lösning
 • All information finns tillgänglig i en enda enhetlig databas
 • Administratörsdriven design avseende val av objekt som används i nätverksmodellen, kartor och användarrättigheter/befogenheter
 • Anpassade användarkonfigurationer på menyer, kartor, sökfunktioner och andra parametrar
 • Skalbar och lätt att uppgradera för tillägg av moduler för beräkning, planering, underhåll samt drift/avbrottshantering
 • Kombinera olika typer av kartor, raster- och vektorgrafik och ortofoto med nätkartan
 • Hantering av nätrisker
 • Import och visning av TV-inspektioner
 • Komplett webbaserad registrering av alla nätobjekt
 • Topologi för vatten- och avloppsnät
 • Automatiska kvalitetstester och postningskontroller säkerställer högkvalitativ dokumentation
 • Identifiera platsen för närmaste avstängningsventil och berörda kunder med hjälp av uppbyggd topologi
 • Komplett livscykeldokumentation med statushantering
 • Standardrapporter med enkel export till format som Excel och PDF

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få nyheter från oss direkt i din mailkorg.